Opłaty

Duplikaty

Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia MEN
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. – załącznik do ustawy)


•za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
pobiera się opłatę w wysokości
26 zł

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
pobiera się opłatę w wysokości 9 zł

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Szkoły

42 1240 6452 1111 0010 7469 6573


 

Obiady
  1. Opłata za jeden obiad wynosi 3,00 zł.
  2. Opłatę za obiady należy uiścić w ciągu pierwszych 3 dni roboczych danego miesiąca, którego dotyczy opłata.
  3. Opłatę za obiady uiszcza się tylko na konto bankowe szkoły o numerze:

71 1240 6452 1111 0010 4799 9517

  1. Przelew należy opisać wg wzoru:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy

Tytułem: opłata za obiady (podajemy imię i nazwisko dziecka)

  1. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia opłat.
  2. Rodzic (opiekun) może zgłosić odliczenia obiadów z tytułu nieobecności dziecka w szkole, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu osobistym bądź telefonicznym u intendenta. Ilość dni liczona jest od dnia następnego od zgłoszenia, odliczone są tylko nieobecności od 3 dni.
  3. W przypadku nieobecności w szkole ucznia korzystającego z obiadów, niewykorzystana opłata za obiady będzie rozliczona w następnym miesiącu rozliczeniowym.
  4. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby lub innych przypadków losowych. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.